De medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is bepaald dat aan iedere school een medezeggenschapsraad verbonden behoort te zijn. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De wet geeft de medezeggenschapsraad algemene en bijzondere bevoegdheden. In de raad kunnen alle schoolaangelegenheden ter sprake komen. De MR kan aan het schoolbestuur, gevraagd en ongevraagd, voorstellen doen en adviezen kenbaar maken.

Het schoolbestuur is verplicht de MR over velerlei zaken advies en instemming te vragen. In de wet is geregeld voor welke aangelegenheden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Het bestuur is verplicht om de MR te voorzien van alle noodzakelijke en relevante informatie.

In het jaarverslag stelt de medezeggen­schapsraad u op de hoogte van haar activiteiten.

In de MR hebben personeel en ouders in gelijke aantallen zitting. De leden worden vanuit en door hun achterban gekozen. De zittingsperiode is drie jaar. De zittende leden van de oudergeleding zijn herkiesbaar in de periode dat hun kind als leerling is ingeschreven.
 

#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes